Statuten

Petanque Club Oisterwijk 

Statuten 

Goedgekeurd door de Nederlandse Jeu de Boules Bond 18 juli 2006

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering te Oisterwijk, 7 maart 2007

Verleden voor notaris Mr. P.Th.A. de Hair bij akte van 25 april 2007

 

STATUTEN 

 

Heden, twintig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. drs. Petronelia Catharina Irene Maria Maris Kroon, notaris te Oisterwijk:

de heer Marinus Cornelis Adrianus van der Sande, geboren op zeventien december negentienhonderd eenenzestig te Oisterwijk, wonende te 5035 KE Tilburg, Schipluidenlaan 157, Nederlands paspoort nummer NF6195276, thans ongehuwd;  mevrouw Annie Johanna van Breugel, geboren op tien juli negentienhonderd achtenveertig te Oisterwijk, wonende te 5061 DD Oisterwijk, Akkerstraat 25, Nederlands paspoort nummer NJ5899131, gehuwd. 

De comparanten, ten deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging: Petanque Club Oisterwijk, statutair gevestigd te Oisterwijk, kantoorhoudende te 5061 DO Oisterwijk, Akkerstraat 25, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40260161, en als zodanig genoemde vereniging ten deze rechtens vertegenwoordigende, hierna te noemen: "vereniging", verklaarden:   dat bij akte op vijfentwintig april negentienhonderd negentig voor notaris mr. P.Th.A. de Hair te Oisterwijk verleden, de statuten van de vereniging zijn vastgesteld, welke sedertdien niet zijn gewijzigd; dat bij de ledenvergadering van zeven maart tweeduizend zeven een besluit tot statutenwijziging overeenkomstig artikel 21 van de statuten is genomen, welk besluit aan deze akte zal worden gehecht en ex artikel 14 lid 1 van de statuten de vereniging vertegenwoordigend; dat de statutair vereiste voorafgaande goedkeuring van de Nederlandse Jeu de Boules Bond is verkregen blijkens haar schrijven de dato achttien juli tweeduizend zes, hetwelk aan deze akte is gehecht.  

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en met ingang van heden geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam Petanque Club Oisterwijk. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oisterwijk.

DUUR EN BOEKJAAR 

Artikel 2 

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 3. De vereniging is opgericht op dertien september negentienhonderd negenentachtig te 0isterwijk.

DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de petanque sport.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. het lidmaatschap van de Nederlandse Jeu de Boules Bond aan te houden, hierna aan te duiden als: de bond;
 4. deel te nemen aan door de bond georganiseerde of goedgekeurde toernooien;
 5. toernooien te organiseren;
 6. evenementen op het gebied van de petanque sport te organiseren;
 7. het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van accommodaties voor het beoefenen van de petanque sport.

LEDEN

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen, die:
  1. door het bestuur tot het lidmaatschap zijn toegelaten en;
  2. als lid van de vereniging bij de bond zijn ingeschreven.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat "lid van verdienste" of "erelid" verlenen.
 3. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen en het inschrijvingsnummer bij de bond zijn opgenomen.

LIDMAATSCHAP  

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap wordt op verzoek door het bestuur verleend.
 2. Het bestuur kan de verlening van het lidmaatschap weigeren; indien het kandidaat-lid voldoet aan het bepaalde in artikel 4, eerste lid, kan het kandidaat-lid de eerstvolgende Algemene Vergadering verzoeken te worden toegelaten; het bestuur voert het besluit van de Algemene Vergadering uit.
 3. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. opzegging door de vereniging;
  2. ontzetting (royement) door de vereniging;
  3. overlijden van het lid;
  4. opzegging door het lid.
 4. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:
  1. een lid heeft opgehouden aan de statutaire vereisten van het lidmaatschap te voldoen, of;
  2. van de vereniging in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

b. Ontzetting is slechts mogelijk, indien: 

 1. het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging of;
 2. de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
 1. Opzegging en ontzetting geschieden door het bestuur, behoudens het gestelde onder d., met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving door middel, van een schrijven met ontvangstbevestiging, welke de redenen van het bestuursbesluit bevatten.
 2. Tegen een bestuursbesluit tot ontzetting en tegen een besluit tot opzegging op grond van lid 4, onder a.2. staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit, beroep open op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Betrokkene blijft na het bestuursbesluit geschorst tot de uitspraak op het beroep door de Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering het bestuursbesluit bekrachtigt, eindigt het lid maatschap aanstonds.
 1. Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:
  1. een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het Iid bekend is geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voor zover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;
  2. een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is mede gedeeld.

5.2.  Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken in alle andere gevaIIen.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN  

Artikel 6

1.  a.  Een lid heeft, zolang het niet is geschorst, het recht deel te nemen aan: 

  1. de Algemene Vergadering. Een lid dat is geschorst kan evenwel deelnemen aan de Algemene Vergadering, waarin zijn schorsingsbesluit aan de orde komt.
  2. alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.

b.  De leden genieten de rechten, die zijn verbonden aan hun inschrijving bij de bond. 

2 . De leden zijn verplicht:

  1. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te Ieven;
  2. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden en vereniging of de bond niet onredelijk te benadelen;
  3. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de bond na te Ieven;
  4. alle verplichtingen te aanvaarden en na te leven, welke de bond in naam van de vereniging is aangegaan, voor zover die verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.

3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. 

TUCHTRECHTSPRAAK

Artikel 7

 1. Een lid is onderworpen aan het tuchtrecht van de bond voor het handelen of nalaten, dat in de statuten van de bond strafbaar is gesteld.
 2. Een lid is onderworpen aan het tuchtrecht van de vereniging indien het lid:
   1. de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging niet naleeft;
   2. de belangen van de vereniging heeft geschaad;
   3. de vereniging onredelijk heeft benadeeld.
 3. Voor zover de toepassing van het tuchtrecht niet aan een tuchtcommissie is opgedragen is het bestuur bevoegd om in het geval van overtredingen als bedoeld in het tweede lid de volgende straffen op te Ieggen: berisping;
   1. tuchtrechtelijke boetes;
   2. schorsing;
   3. ontzetting (royement).
 4. Tuchtrechtelijke boetes kunnen, voor zover in een afzonderlijk reglement tuchtrechtspraak niet anders is bepaald, worden opgelegd tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de jaarlijkse bijdrage.
 5. Een schorsing kan worden opgelegd voor de periode van ten hoogste drie jaar; het schorsingsbesluit vermeldt, aan welke van de onder artikel 6, eerste lid onder a.2. genoemde activiteiten het geschorste lid niet kan deel nemen

DONATEURS

Artikel 8

 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten.
 3. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd,met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 5

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, welke lid moeten zijn van de vereniging. Het aantal     bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur. 
   1. Indien het aantal bestuursleden onder de drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. In geval van een vacature is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen om in de vacature te voorzien.
   2. Bestuursleden worden benoemd, ontslagen of geschorst door de Algemene Vergadering.
   3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
 2. Het bestuur of tenminste tien procent van het aantal leden zijn bevoegd voor de benoeming van een bestuurder een voordracht op te maken, welke bindend kan zijn. Een voordracht voor de benoeming van een bestuurslid door het bestuur wordt bij de oproeping tot de vergadering medegedeeld. Een voordracht voor de benoeming van een bestuurslid door de leden wordt tenminste achtenveertig uur voor de vergadering bij het bestuur ingediend.
 3. Een bindende voordracht voor de benoeming van een bestuurslid heeft voorrang boven een niet bindende voordracht. Indien er meer dan één bindende voordracht is, dan geschiedt de benoeming uit d ie voordrachten.
 4. Aan een bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van een Algemene Vergadering. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering vrij in haar keuze.
 5. In zijn eerste bestuursvergadering na de bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast. Van de vastgestelde taak en functieverdeling doet het bestuur schriftelijk mededeling aan alle leden.
 6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke taakvervulling van de hem opgedragen taak.
 7. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, doch voor maximaal nog één termijn van drie jaar. Indien na verloop van twee termijnen geen opvolging aanwezig blijkt te zijn, is het zittend bestuurslid bevoegd te blijven zitten totdat alsnog in de vacature is voorzien. In geval van een tussentijdse opvolging kan het opvolgend bestuurslid na het volmaken van de termijn van zijn voorganger, nog twee volle termijnen zitting hebben.
 8. Voor het besluit tot ontslag of schorsing van een bestuurslid is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de op de Algemene Vergadering uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
 9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
   1. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
   2.  overlijden

BESTUURSVERGADERING

Artikel 10

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of tenminste twee andere leden dit verlangen.
 2. In een bestuursvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 3. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en indien alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 4. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen; blanco stemmen zijn ongeldig. Ingeval de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.

6 a  Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door het bestuur een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b.  Wordt echter onmiddellijk na het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die in de volgende vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist ondertekend.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontslagen. In elke commissie heeft tenminste één bestuurslid zitting.

3.Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:  

 1. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 2. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 3. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich vooreen derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden gedaan
 1. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:
   1. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, waarvan de waarde een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaat, onverminderd het bepaalde onder b.;
   2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
     1. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
     2. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet;
     3. het aangaan van dadingen;
     4. het als eisende partij voeren van gerechtelijke procedures met inbegrip van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van maatregelen, die geen uitstel gedogen;
     5. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
   3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
     1. de voorzitter samen met de secretaris of de penningmeester;
     2. de penningmeester samen met de secretaris.

JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 12
 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans per ultimo van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door del bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
 3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de Ieden een kascommissie be- staande uit twee leden en een plaatsvervangend lid; deze leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
  1. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor del duur van twee jaar en treden volpens een op te maken rooster af.

Zij zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.

 1. Del kascommissie onderzoekt del balans en del staat van baten en lasten en brengt aan del Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.;
 2. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van andere kascommissies.
 3. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede lid en het door de kascommissie uitgebrachte verslag zeven jaar lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 13 

 1. Aan de algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen
  1. De Algemene Vergadering wordt, tenzij de statuten anders vermelden, bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan het adres van ieder lid, zoals dit voorkomt in het ledenregister als bedoeld in artikel 4, derde lid.
  2. Bij de oproeping worden de tel behandelen onderwerpen vermeld, waar van toepassing met inachtneming van het gestelde in artikel16.
 2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel12, tezamen met het verslag van de kascommissie:
  2. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. de voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen vaneen/tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen Van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
 5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan; een dergelijke oproeping kan zonodig worden gedaan bijadvertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.  De verzoekers kunnen, indien de oproeping anders dan door het bestuur heeft plaatsgevonden, anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de Algemene Vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG TOT EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 14

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging, die niet zijn geschorst als lid of als bestuurslid; een geschorst lid of geschorst bestuurslid heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het besluit tot die schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.Het kandidaat-lid dat door het bestuur geweigerd is, wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering waarin over zijn lidmaatschap wordt besloten.
 2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. genoemde personen
 3. Alleen de in het eerste lid onder a. bedoelde leden zijn, voor zover zij niet zijn geschorst als lid of als bestuurslid, stemgerechtigd; ieder lid heeft één stem.
  1. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid; een stemgerechtigd lid kan naast zijn eigen stem slechts één stem als gemachtigde uitbrengen .
 4. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerheid van de uitgebrachte geldige stemmen.  
  1. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft der uitgebrachte geldige stemmen.
  2. Ongeldig zijn stemmen, uitgebracht op stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:
   1. Blanco zijn;
   2. Ondertekend zijn;
   3. Onleesbaar zijn;
   4. Bij stemming over personen een persoon niet duidelijk aanwijzen;
   5. De naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat is gesteld;
   6. Voor een verkiesbare plaats meer dan één persoon aanwijzen;
   7. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld.
  3. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personenschriftelijk. De voorzitter kan echter een andere wijze van stemmen bepalen, tenzij de meerderheid der stemgerechtigde leden in de vergadering zich daartegen verzet.
  4. Over iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.
  1. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij de tweede stemming niemand de meerderheid, dan vindt een derde stemming plaats over de personen, die bij de tweede stemming het hoogste, gelijke aantal stemmen hebben verkregen.
   1. Heeft bij de tweede stemming slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt de derde stemming plaats tussen die persoon en de persoon, die bij de tweede stemming het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
   2. Hebben bij de tweede stemming meer dan één persoon het op een na hoogste, gelijke aantal stemmen verkregen, dan vindt tussen die personen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat is voor de derde stemming. Als de uitkomst der tussenstemming leidt tot meer dan één persoon met een hoogste,gelijk aantal stemmen, dan beslist tussen hen het lot.
   3. Zowel bij een herstemming als bij een tussenstemming is hij gekozen, die de meerderheid der stemmen heeft verkregen.
 1. Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen betreft, is het voorstel verworpen.
 2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door de Algemene Vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  1. Wordt echter onmiddellijk na het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

VOORZITTERSCHAP NOTULEN VAN DE ALG VERGADERING 

Artikel 15

 1. De Algemene Vergadering wordt, tenzij de statuten anders bepalen, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere, door het bestuur aan te wijzen, bestuursleden op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering wordt door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt binnen acht weken na afloop van de Algemene Vergadering ter kennis van de leden gebracht.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot een Algemene Vergadering als bedoeld in het eerste lid hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor die Algemene Vergadering een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, bevattende de letterlijke tekst van het gewijzigde deel der statuten, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de Algemene Vergadering zaI zijn gehouden. Bovendien wordt, op daartoe schriftelijk gedaan verzoek, een afschrift als hiervoor bedoeld aan de leden toegezonden, op de wijze als bedoeld in artikel 13, tweede lid.  
 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin een quorum van tenminste twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is het quorum niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken na de Algemene Vergadering een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige Algemene Vergadering aan de orde is geweest, ongeacht de aanwezigheid van het quorum kan worden besloten met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, alvorens de statutenwijziging in werking kan treden, goedkeuring van de bond
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING DER VERENIGING . 

Artikel 17. 

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de· Algemene Vergadering. Het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo van de vereniging na vereffening vervalt niet aan de· leden, doch aan een door de Algemene Vergadering aan te wijzen doel.
 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn; de vereffenaars doen hiervan mededeling aan de houders van de registers waarin de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT . 

Artikel 18. 

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van een orgaan van de bond.

SLOTBEPALING

Artikel 19

In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering. 

OVERGANGSBEPALING  Het bepaalde in artikel 9 lid 8 treedt voor de per heden zittende bestuursleden in werking uiterlijk eenendertig december tweeduizend negen.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 

Waar in deze akte "ongehuwd" is vermeld, is daaronder tevens "niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest" begrepen.“

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte identificatie heeft voor zover nodig volgens voorschrift plaatsgehad. 

WAARVAN AKTE is verleden te Oisterwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en de door mij, notaris, daarop gegeven toelichting, hebben de comparanten eenparig verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis ' genomen en met de inhoud alsmede met beperkte voorlezing in te stemmen. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen, onmiddellijk daarna door de comparanten en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.  w.g.) volgen handtekeningen 

NJBB Logo withGlow